Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Talent en Karakter

Artikel 1 Definities
Talent en Karakter: de eenmanszaak handelend onder de naam Talent en Karakter, zaakdoende te (7483 AJ) Haaksbergen aan de Boterbloem 27. 
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een licentie van Talent en Karakter afneemt. 
Licentie: het recht van de Klant om middels een unieke code eenmalig een persoonlijkheidsonderzoek te doen en wel onder deze voorwaarden te gebruiken.
Diensten: Talent en Karakter biedt een persoonlijkheidsonderzoek aan waarmee inzage kan worden verkregen in talenten en het karakter; het onderzoek wordt digitaal aangeboden via een door Talent en Karakter uniek te verstrekken code.
Het persoonlijkheidsonderzoek, hierna te noemen “het onderzoek” wordt afgesloten met een persoonlijk nagesprek, dat on-line plaatsvindt. 
Overeenkomst: de overeenkomst bevat de plicht voor Talent en Karakter om een eenmalige gebruikerslicentie voor de onderzoek te verstrekken, het voeren van een gesprek en het recht om hiervoor een prijs in rekening te brengen.
Unieke Code: een persoonlijk gebonden code geeft het recht om eenmalig gebruik te kunnen maken van een licentie voor het afnemen van een onderzoek.
Gesprek: het bespreken van het onderzoek zal digitaal via videobellen geschieden, tenzij anders overeengekomen.
Prijs: de prijs is hetgeen de klant betaalt voor de te verkrijgen rechten uit hoofde van de overeenkomst. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
IE: op het onderzoek rust een auteursrecht dat toebehoort aan Talent en Karakter.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door of vanwege Talent en Karakter aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name doch niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het afnemen van een onderzoek, het bespreken van het onderzoek en een mogelijk vervolgtraject gericht op het benutten van talenten. Een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Het door de klant verwijzen naar zijn/haar algemene voorwaarden maakt niet dat deze van toepassing zijn. Dit is slechts anders, indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en voor zover de voorwaarden van de klant niet in strijd zijn met het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten
3.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en moeten worden aangemerkt als een uitnodiging en aan de potentiële klant tot het doen van een aanbod, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald en/of een termijn voor aanvaarding in de offerte is opgenomen. Eerst na schriftelijke bevestiging door Talent en Karakter (de zogenaamde opdrachtbevestiging) wordt de aanvraag geacht wordt te zijn aanvaard.
3.2
Indien geen termijn is vermeld, zijn gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.
3.3
De aan de klant verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij/zij binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geeft, dat hij/zij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
3.4
Alle overeenkomsten eindigen na het voltooien en het bespreken van het onderzoek. Het nagesprek zal uiterlijk binnen een maand na het maken van het onderzoek door de klant in overleg worden gepland, bij gebreke waarvan het nagesprek vervalt. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Adviezen
4.1
Door Talent en Karakter verstrekte informatie en adviezen op basis van het onderzoek zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden Talent en Karakter derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel blijkt.
4.2
Door Talent en Karakter verstrekte informatie en adviezen zijn gebaseerd op informatie en gegevens die van de klant zijn verkregen. Talent en Karakter is niet aansprakelijk voor informatie en gegevens die door de klant is verstrekt.
4.3.
Indien de klant informatie en gegevens niet (tijdig) of in de juiste vorm aan Talent en Karakter ter beschikking stelt, is Talent en Karakter gerechtigd het verstrekken van informatie en adviezen op te schorten en de uit de aldus ontstane vertraging voorkomende schade en kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 5 Prijzen
5.1
De genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s exclusief BTW, andere van overheidswege opgelegde heffingen en eventuele in het kader van de uitvoering van de opdracht (overeenkomst) te maken kosten, zoals verzendkosten en administratiekosten.
5.2
De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals belastingen en andere heffingen van overheidswege.
5.3
Talent en Karakter behoudt zich het recht voor om kostenstijgingen als gevolg van gewijzigde of nieuwe wettelijke verplichtingen en/of overheidsvoorschriften aan klant door te berekenen. Indien Talent en Karakter voornemens is kostenstijgingen door te berekenen, zal zulks schriftelijk aan de klant worden medegedeeld. De klant is gerechtigd om binnen 7 dagen na ontvangst van genoemde schriftelijke mededeling de overeenkomst op te zeggen per de datum
waarop de doorberekening een aanvang zou nemen.

Artikel 6 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
6.1
Na het sluiten van de overeenkomst zal binnen een termijn van 14 dagen de unieke code die toegang geeft tot een eenmalige gebruikerslicentie voor de afname van het onderzoek worden verstuurd. De code is 14 dagen geldig, waarna de code vervalt. Een nieuwe code wordt niet verstrekt. Voor het verkrijgen van een nieuwe code is het Talent en Karakter toegestaan om nieuwe kosten voor de afgifte van een eenmalige licentie in rekening te brengen.
6.2
Na de afname van het onderzoek zal binnen een maand door Talent en Karakter een nabespreking volgen, welk gesprek in overleg zal worden gepland. Indien de bespreking niet binnen een maand kan worden gepland, vervalt het recht op het gesprek. Talent en Karakter heeft recht om het gesprek op elk moment te beëindigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden of anderszins.
6.3
Talent en Karakter is niet aansprakelijk voor de gegevens die de klant ter beschikking stelt. Talent en Karakter is evenmin aansprakelijk voor gebreken en/of schades die het gevolg zijn van door de klant ter beschikking gestelde gegevens, dan wel die het gevolg van zijn van het door de klant niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens.
6.4
Talent en Karakter heeft het recht een opdracht in gedeeltes uit te voeren. Alsdan is Talent en Karakter gerechtigd reeds verrichte werkzaamheden onmiddellijk aan de klant te factureren. Bij gebreke van volledige betaling van een reeds uitgevoerd en gefactureerd gedeelte van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de uitvoering van het volgende gedeelte op te schorten totdat de openstaande factu(u)r(en) volledig door de klant is/zijn voldaan.
6.5
Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Talent en Karakter gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
6.6
De overeenkomst wordt digitaal uitgevoerd. Indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk is, zulks ter beoordeling aan Talent en Karakter, voeren wij de overeenkomst uit op locatie van de klant. De klant is alsdan gehouden om ons die faciliteiten ter beschikking te stellen die wij voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk achten. De meerkosten die het uitvoeren van de overeenkomst op locatie van de klant met zich meebrengt, komen voor rekening van de klant.
6.7
Indien en voor zover niet-overeengekomen diensten of werkzaamheden voor de uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn, zulks ter beoordeling van Talent en Karakter, is Talent en Karakter gerechtigd deze werkzaamheden uit te (laten) voeren tegen de overeengekomen voorwaarden en bedingen, doch pas nadat wij de klant van de aard en de kosten van de niet-overeengekomen diensten en werkzaamheden schriftelijk hebben geïnformeerd.
6.8
Indien en voor zover zulks wenselijk of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zulks ter beoordeling aan Talent en Karakter, is Talent en Karakter gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te dragen aan derden.
6.9
Partijen zijn jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van al hetgeen partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan partijen het vertrouwelijke karakter bekend mag worden verondersteld, tenzij zulks voor de uitvoering van de overeenkomst niet wenselijk of mogelijk is.

Artikel 7 RECLAME
7.1
De klant is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – klachten en reclames over (gebreken in) door Talent en Karakter verrichte werkzaamheden binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende diensten kenbaar te maken. Dit dient te geschieden per aangetekende brief gericht, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klachten en gebreken en onder opgave van de factuur betreffende de werkzaamheden.
7.2
Ieder vorderingsrecht van de klant jegens Talent en Karakter, betrekking hebbend op klachten en/of gebreken in de door ons verrichte werkzaamheden c.q. in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
– de klachten en gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
– de klant geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
– de klant de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt;
– de toepassing en het gebruik van de diensten en werkzaamheden met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de klant worden voortgezet.
7.3
Klachten en reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de klant vervallen.
7.4
Het indienen van klachten en reclames geeft de klant niet het recht de overeengekomen betaling te weigeren, dan wel op te schorten.
7.5
De klant dient te allen tijde Talent en Karakter de gelegenheid te bieden een eventuele klacht en/of een eventuele fout of gebrek te herstellen.
7.6
Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van het onderzoek blijven buiten de garantie. Talent en Karakter is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1
Indien aansprakelijkheid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks ter beoordeling aan Talent en Karakter:
– (kosteloos) herstel van de klachten of gebreken, door het nogmaals afnemen van het onderzoek en het voeren van het nagesprek;
– terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de klant gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst.
8.2
Indien de klant zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan het geleverde wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke verplichting c.q. aansprakelijkheid van Talent en Karakter.
8.3
Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, is Talent en Karakter nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan klant en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8.3
Talent en Karakter is op geen enkel wijze aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving daaronder begrepen, geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van diensten, vertraagde dan wel ondeugdelijke uitvoering van diensten of anderszins.
8.4
De klant is gehouden Talent en Karakter te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Talent en Karakter mochten doen gelden. Tevens stelt de klant Talent en Karakter schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, behoudens dwingendrechtelijke voorschriften.
8.5
Indien en zover Talent en Karakter gehouden is tot het betalen van schadevergoeding, is Talent en Karakter nimmer gehouden meer schadevergoeding te voldoen dan het netto factuurbedrag waarmee de betreffende werkzaamheden aan de klant in rekening zijn gebracht.
8.6
Talent en Karakter is nimmer gehouden een hogere schadevergoeding te voldoen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht
9.1
Alle rechten van intellectuele eigendom, geen enkele uitgezonderd, betreffende de door Talent en Karakter in opdracht en voor rekening van de klant verrichte werkzaamheden en betreffende al hetgeen wij in de uitvoering van de overeenkomst op welke manier dan ook hebben ontwikkeld, hebben gebruikt en/of aan de klant ter beschikking hebben gesteld, berust uitsluitend bij Talent en Karakter. Talent en Karakter behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom uitdrukkelijk voor.
9.2
De klant verkrijgt voor de uitvoering van de overeenkomst een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht, aan welk gebruiksrecht voorwaarden worden verbonden, namelijk het dat gebruik overeenkomstig de overeenkomst dient te zijn en niet mag worden misbruikt. Buiten het gebruiksrecht is het de klant niet toegestaan om de diensten, alsmede al hetgeen wij in de uitvoering van de overeenkomst op welke manier dan ook hebben ontwikkeld, hebben gebruikt of aan de klant ter beschikking hebben gesteld, te verveelvoudigen, te kopiëren, te exploiteren, te bezwaren, openbaar te maken en/of aan derden ter kennis te brengen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge: vijftig duizend Euro) per overtreding.
9.3
Talent en Karakter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de kennis die Talent en Karakter in de uitvoering van de overeenkomst heeft opgedaan, voor andere doeleinden (dan voor de uitvoering van de overeenkomst) te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Betaling
10.1
De facturen van Talent en Karakter dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien op de vervaldatum van de factuur geen betaling is ontvangen, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd over het alsdan nog verschuldigde. Klanten zijn alsdan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.
10.2
Indien Talent en Karakter na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het staffel BIK met een minimum van € 250,00.
10.3
Indien de klant niet (tijdig) tot (algehele) betaling overgaat, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen op de klant, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Talent en Karakter heeft alsdan het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de klant, de nakoming van alle verbintenissen jegens de klant op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
10.4
Talent en Karakter is gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten een garantie voor tijdige betaling te verlangen.
10.5
Talent en Karakter is gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de klant in verzuim is, waarbij op de klant alsdan de verplichting rust tot ongedaanmaking van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.
10.6
Betalingen strekken eerst in mindering op de in dit artikel bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
10.7
De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de klant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de klant wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Artikel 11 Overmacht
11.1
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Talent en Karakter, die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Talent en Karakter kan worden gevergd.
11.2
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlogen, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkades, stakingen, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan materialen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, digitale storingen, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
11.3
Indien Talent en Karakter door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft Talent en Karakter het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, welke keus is voorbehouden aan Talent en Karakter.
11.4
Ingeval van overmacht kan de klant Talent en Karakter niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 Annulering
12.1
Annulering van de met Talent en Karakter gesloten overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. De klant is in geval van annulering steeds gehouden, aldus ongeacht het moment van annulering, om de gemaakte voorbereidingskosten te voldoen en geheel voor zijn rekening te nemen, daaronder begrepen de licentie- en handelingskosten in het geval van een uit te voeren test/onderzoek. Bij annuleringen van met ons gesloten overeenkomst na 14 dagen is de volledige koopsom verschuldigd.
12.2
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, is Talent en Karakter bevoegd de overeenkomst met klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:
– de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt;
– de klant in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op klant van toepassing wordt verklaard, de klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van de klant wordt overgedragen, beëindigd of geliquideerd, of de klant door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn/haar vermogen verliest. Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is Talent en Karakter gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de klant na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

Artikel 13 Geheimhouding
Partijen zijn jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de tussen hun gesloten overeenkomst bekend wordt c.q. is geworden en waarvan partijen het vertrouwelijke karakter kennen c.q. behoren te kennen.

Artikel 14 Wijziging in de overeenkomst
Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door een verbijzondering van de overeenkomst van de klant, hetzij als gevolg van wijziging(en) in relevante wet- of regelgeving of veroorzaakt doordat de door de klant verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk. Het meerwerk komt voor rekening van de klant.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten, etc. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Talent en Karakter. Talent en Karakter behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.