Privacyverklaring

Persoonsgegevens en verwerking hiervan

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliƫnten en derden. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon. Verwerken betekent dat wij deze gegevens vastleggen, in voorkomende gevallen actualiseren en bewaren zo lang als dat nodig is.

Wij gaan als vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor andere doeleinden van ons kantoor en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken.

De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere zaken gebruikt. Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om ons werk te kunnen doen, inhoudende het genereren van een persoonlijkheidsonderzoek en het kunnen voeren van een nagesprek en alles wat hieraan is gelieerd.

Indien wij gegevens verwerken voor andere doeleinden dan onze kerntaak of dienstverlening, vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier.

Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of het persoonlijkheidsonderzoek spreken.

Inschakelen van derden

Wij maken bij ons werk gebruik van de diensten van derden, denk aan IT-leveranciers, administratiekantoor, het laten beheren van het digitale dossier, etc. Deze partijen krijgen dan de beschikking over door ons aangeleverde persoonsgegevens. Als deze partijen de gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken sluiten wij met hen zogenaamde

verwerkersovereenkomsten om een zorgvuldige verwerking van de gegevens met een goede beveiliging zoveel mogelijk te garanderen.

Professioneel beheer en beveiliging

Alle persoonsgegevens bewaren wij in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maken wij voor het beheer van onze digitale dossiers gebruik van professionele en terzake gespecialiseerde dienstverleners. Wij hebben alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw gegevens, maar wij kunnen u nooit garanderen dat onbevoegden kennis nemen van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Na afronding van de overeenkomst worden gegevens digitaal gearchiveerd. De digitale dossiers (en daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard overeenkomstig de (fiscale) bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Aanpassen privacyverklaring

Talent en Karakter heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Aanpassingen worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Vragen/contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op.